Lichaamsmassage

De Zweedse massage is een klassieke massage waar voornamelijk met de handen gewerkt wordt. Met strijkende en ritmische bewegingen wordt er zachte druk uitgeoefend op de spieren. De bloedcirculatie wordt gestimuleerd, afvalstoffen worden verwijderd en blokkades op de spieren worden losgemaakt. De massage is ontspannend voor lichaam en geest en geeft innerlijke rust.

55 min.
€ 55

Laat Alle Spanning Los

Kom helemaal tot rust!

© 2022 Relax Inge - Alle rechten voorbehouden
Er bestaat al een taak voor dit element.
Write your message in the existing thread.
Here, we opened it for you.
Algemene
Teruggeven
Teruggeven
Deel Link Pagina:

  Opmerkingen geven geactiveerd

  Algemene taakAnnuleer
  ×
  General Tasks are meant for requests that are not about a specific part of the page. To create a specific request, close this box and click the plus icon on the right to choose any part of the page.
  For more generic requests, go ahead and send your message.
  WP Feedback

  Dive straight into the feedback!
  Login below and you can start commenting using your own user instantly

  Cookiebeleid

  Privacybeleid

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06/10/2020 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

  In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://relax-inge.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

  1. Doel, gegevens en bewaartermijn

  1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

  Contact - door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

  Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, Adres en Plaats
  • E-mail adres

  De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

  Verkregen toestemming

  Bewaartermijn

  We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

  1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

  Nieuwsbrieven

  Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, Adres en Plaats
  • E-mail adres

  De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

  Verkregen toestemming

  Bewaartermijn

  We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

  1.3 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

  Om service te bieden voor diensten of producten te die een klant wil kopen of heeft gekocht

  Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, Adres en Plaats
  • E-mail adres

  De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

  Verkregen toestemming

  Bewaartermijn

  We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

  1.4 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

  Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

  Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, Adres en Plaats
  • E-mail adres

  De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

  Verkregen toestemming

  Bewaartermijn

  We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

  2. Delen met andere partijen

  We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

  Verwerkers

  3. Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

  We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

  Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

  De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

  4. Beveiliging

  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  5. Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

  7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

  Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

  8. Een klacht indienen

  Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  9. Contactinformatie

  Relax Inge
  Schabotstraat 27
  3700 Tongeren
  België
  Website: https://relax-inge.be
  E-mail: info@relax-inge.be
  Telefoonnummer: +32 499 91 28 28

  Voorwaarden

  Relax Inge spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@relax-inge.be.

  Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Relax Inge via deze website, acht Relax Inge zich niet aansprakelijk.

  Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

  Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  Relax Inge stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Relax Inge zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

  Relax Inge accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

  Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Relax Inge.

  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Relax Inge, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

  Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.